350 zł

Wapno nawozowe granulowane suszone. Oferta producenta

Sprzedam
Dodano: 4 lata temu

Opis ogłoszenia

Optymalne pH gleby umożliwia prawidłowy wzrost i funkcjonowanie systemu korzeniowego umożliwiając optymalne zaopatrzenie w wodę i składniki pokarmowe, będące warunkiem uzyskania wysokich plonów o dobrej jakości przy efektywnym wykorzystaniu nawozów. Przyczyną utrzymywania się silnego zakwaszenia na dużej powierzchni w Polsce jest wymywanie wapnia /około 140 kg CaO/ha w skali roku/ przez opady atmosferyczne. Szczególnie podatne na wymywanie wapna oraz magnezu są gleby bardzo lekkie i lekkie. Utrzymywanie gleb w stanie niskiego pH /bardzo kwaśnych/, prowadzi do ich chemicznej degradacji polegającej na wzroście stężenia toksycznego dla roślin glinu i manganu oraz uwalnianiu się metali ciężkich głównie kadmu, cynku, ołowiu i niklu przy jednoczesnym zubożeniu gleby w magnez dostępny dla roślin. Na bardzo kwaśnych glebach ciężkich, pogarsza się ich struktura i powstają niekorzystne dla roślin stosunki wodno – powietrzne.

Część roślin przystosowanych do uprawy na glebach lekkich są mniej wrażliwe na odczyn gleby np. łubin, seradela, len, do bardzo wrażliwych natomiast należą kukurydza, lucerna, rzepak, bobik.

Wrażliwość roślin na zakwaszenie i optymalne pH

Tabela 1

Stopień wrażliwości

Gatunek rośliny

Optymalny zakres pH

Mało wrażliwe

łubin żółty, seradela, len, żyto, trawy

5,1 – 5,5

Średnio wrażliwe

owies, ziemniaki, mieszanki zbożowe, mieszanki paszowe

5,6 – 6,0

Wrażliwe

pszenice, rzepak, bobik, łubin biały łubin wąskolistny, pszenżyto

6,1 – 6,5

Bardzo wrażliwe

burak cukrowy, i pastewny, kukurydza, lucerna, koniczyna, jęczmień

6,6 – 7,0

Uprawa na glebach znacznie odbiegających odczynem pH w stosunku do potrzeb uprawianych roślin ma niekorzystny wpływ na ich tempo wzrostu i rozwój. Szczególnie niekorzystne jest pojawienie się w glebie toksycznego dla roślin ruchomego glinu. Najbardziej wpływ glinu uwidacznia się przy spadku pH poniżej 4,0. Rośliny uprawiane na takich glebach wykazują objawy typowe dla niedoboru fosforu, magnezu, wapnia i potasu. System korzeniowy ulega silnej redukcji i stopniowo zamiera. Dobre zaopatrzenie roślin na bardzo kwaśnych glebach w podstawowe składniki pokarmowe, łagodzi nieco działanie glinu, ale tylko wapnowanie usuwa jego toksyczne oddziaływanie na system korzeniowy.

Osiągnięcie optymalnego odczynu gleb dla uprawianych roślin jest możliwe tylko poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych dawek wapna w zależności od kategorii agronomicznej gleby.


Zalecane na gleby średnie i ciężkie dawki 1,0 t CaO/ ha przy ograniczonych potrzebach wapnowania mają bardziej umożliwiać utrzymywanie dobrej struktury niż zmieniać pH. Im cięższa gleba, tym większe dawki wapna, przy tych samych potrzebach wapnowania muszą być zastosowane w celu zmiany odczynu na optymalny dla uprawianych roślin.

Gleby silnie zakwaszone są najczęściej ubogie w magnez. Dlatego wskazane jest równoległe uzupełnianie magnezu stosując wapna magnezowe. W pierwszej kolejności należy zastosować wapno magnezowe na bardzo kwaśnych i bardzo lekkich glebach, na których stwierdza się również bardzo niską zawartość przyswajalnego magnezu. Jeżeli na glebach przy lekko kwaśnym lub obojętnym odczynie stwierdza się bardzo niską i niską zawartość magnezu, to nawet przy braku objawów niedoboru tego składnika na roślinach wskazane jest zastosowanie nawozu magnezowego. W takich przypadkach magnez może być również wprowadzony do gleby w formie nawozów wieloskladnikowyc.

W ofercie posiadamy nawozy weglananowe, magnezowe oraz tlenkowe wszystkie granulowane w różnych cenach.
Przykład:
- kreda nawozowa granulowana
(92% CaCO3 46-52% CaO)
cena za 1 tone od 330zł do 390zł (worek50kg lub big-bag600kg)
- wapno magnezowe granulowane (20-30% MgCO3 40-50% CaCO3)
cena za 1 tonę od 350zl do 390zł
(worek50kg lub big-bag600kg)
Na cenę mają wpływ czynniki takie jak:
- skład chemiczny
- surowiec do produkcji nawozu
- wilgotność nawozu
- rozpuszczalnosc w wodzie
- dawka nawozy na 1h
- częstotliwość stosowania

Uwaga! Rabaty przedsezonowe!
Transport w cenie.
- każda cena podlega negocjacji w oparciu o zamówienie- 534587828Dane kontaktowe

  • Jacek Domanski
  • tel 534587828
  • adres Warszawa
  • miejscowość Warszawa

Podobne ogłoszenia

Ogłoszenia